با گسترش استفاده از فناوریی ها نوین ارتباطی و اطلاعاتی در جهان، روابط خارجی کشورها نیز تحت تاثیر پیشرفت های

فناورانه دچار تحولاتی می شود. هوش مصنوعی در کنار سایر دستاوردهای فناوری اطلاعات، قابلیت ایفای نقش در عرصه روابط

بین الملل را دارد و می تواند در رقابت اقتصادی و نظامی بین کشورها برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر، بر منافع ملی آنها

تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی به عنوان بازوی سیاست خارجی، بستر شکل گیری روابط رسمی دوجانبه،

منطقه ای و بین المللی است. این همایش با هدف تولید ادبیات پژوهشی در زمینه روندهای پیش روی بازیگران دولتی و

غیردولتی در سایه دستاوردهای نوین در عرصه هوش مصنوعی، به تبیین وضعیت فعلی و دورنمای پیوند بین این فناوری و

مباحث مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی می پردازد.