فراخوان چکیده «پنجمین همایش بین المللی هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین»

ثبت نام و ارسال چکیده مقاله به «همایش بین المللی هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین» آغاز شد.

06 آذر 1402