آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-11-15
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-11-10
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-26
تاریخ شروع کنفرانس
1402-12-08