1.  تبیین وضعیت فعلی و دورنمای پیوند بین فناوری هوش مصنوعی و مباحث مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی
  2. آشنایی با سیاستگذاری در حوزه فن آوری های نوین در سایر کشورها
  3. تولید ادبیات بومی در زمینه تحول مفاهیم نظری در حوزه دیپلماسی با ظهور فناوری جدید
  4. تبادل نظر نخبگان دانشگاهی در زمینه اثر فناوری هوش مصنوعی بر امنیت ملی
  5. تولید ادبیات روزآمد در زمینه تحولات حقوق بین الملل پس از ظهور فناوری هوش مصنوعی
  6. جلب تحلیل های جامع و چندجانبه درباره کاربردهای هوش مصنوعی و فرصت های پیش رو در فضای رسانه ای